Türk Hava Yolları’nın Geçerli Para Birimi Değiştirildi

Türk Hava Yolları’ndan İMKB’ye az önce gönderilen açıklamaya göre, şirketin mâlî tablolarının hazırlanmasında kullanılan geçerli para birimi, bundan böyle TL yerine Amerikan Doları olacak.

Hatırlanacağı üzere, Türk Hava Yolları’nın gelirleri Euro bazında kayda alınırken, giderlerinin önemli bir bölümü ABD Doları cinsindendi.

Bu sebeple kur riskine maruz kalan şirket, Euro-Dolar ve TL arasındaki çapraz kur değişimlerinden etkilenebiliyordu.

İşte Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamanın tam metni.

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca aşağıda belirtilen gerekçelerle, 21 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardı-Kur Değişimlerinin Etkileri çerçevesinde Türk Hava Yolları’nın Geçerli Para Birimi’nin 1.1.2011’den başlamak üzere Türk Lirası’ndan ABD Doları’na çevrilmesine ve 1.1.2011-31.12.2011 dönemine ait mali tabloların geçerli para birimi ABD Doları olarak düzenlenerek İMKB’na gönderilmesine karar verilmiştir.

Ortaklığımız hava taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup verilen hizmetin özelliği nedeni ile sektör uluslararası rekabete açık bir sektördür. Bu nedenle sektörde faaliyetler çoklu para birimleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ortaklığımız tarifeli hizmet gelirlerinin yüzde 84’ü dış hat uçuşlardan kaynaklanmaktadır. Ortaklığımızın uçtuğu hatlardaki fiyatlar ilgili hattın göreceli rekabet ve piyasa koşulları göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Ortaklığımız faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri içerisinde ABD Doları ve Avro’nun önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Yine finansal varlık ve borçlarımızın önemli bir ağırlığını ABD Doları ve Avro kalemler oluşturmaktadır.

Bilançomuzda yer alan en önemli varlık kalemi olan uçaklar ve uçak ilişkili diğer varlıklar uluslararası piyasada ABD Doları cinsinden değerlendirilmektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle bu varlıkların toplam maddi duran varlıklara ve toplam varlıklara oranı sırası ile %95 ve %64 gibi yüksek bir seviyededir. Aynı tarih itibariyle uçak alımları ile ilişkili olan finansal kiralama borçlarının toplam yükümlülüklere oranı ise %66’dır. 2011 yılında gerçekleşen uçak girişleri nedeniyle önceki yıla göre ABD Doları olarak maddi duran varlık değerindeki artış oranı %50 olmuştur. Aynı dönemde, uçaklarla ilişkili ve ağırlıklı olarak ABD Doları bazlı finansal kiralama borçlarındaki artış oranı da %56 gibi yüksek bir orandadır.

2011 yılındaki önemli bilanço girişleri ile birlikte değerlendirildiğinde, 2011 yılında TL karşısında ABD Doları’nın %22, Avro’nun ise %19 değer kazanması, TL olarak takip edilen maddi duran varlıklar ile döviz olarak takip edilen finansal kiralama borçları arasında dengesizlik oluşmasına ve geçerli para biriminin TL olarak devam ettiği durumda mali tablolarda gerçekçi olmayan kur farklarının oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali tabloların Ortaklığın mali durumunu doğru bir şekilde göstermekten uzaklaşmasına yol açmaktadır. Yapılan şirket içi çalışmalarda, 2010 yılı sonu bilançosu bakımından, geçerli para biriminin TL olduğu bilanço, geçerli para biriminin geriye dönük olarak ABD Doları olduğu bilanço ile karşılaştırıldığında önemli bir farklılığın ortaya çıkmadığı, para birimi değişikliği ihtiyacının esas olarak 2011’de belirginleştiği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususların yanında şu hususlar da geçerli para biriminin ABD Doları’na çevrilmesinde önemli etkenler olmuştur. Ortaklığımız son yıllarda yaptığı yatırımlarla filosundaki uçak sayısını ve dış hat uçuş noktası sayısını önemli sayıda arttırmıştır. 2009 yılı sonunda 20 olan geniş gövde uçak sayısı 2010 yılı sonunda 29’a, 2011 yılı sonunda ise 35’e ulaşmıştır. 2009 yılı sonunda 134 olan toplam uçak sayısı ise 2010 yılı sonunda 158’e, 2011 yılı sonunda da 180’e ulaşmıştır. 2010 yılı sonunda 130 olan dış hat destinasyon sayısı 19 artışla 2011 yılı sonunda 149’a yükselmiştir. İzleyen dönemde bu sayıların daha da artması beklenmektedir. Bu gelişmeler Ortaklığın network taşıyıcı vasfını iyice perçinlemiştir.

Filomuza katılan geniş gövde uçaklarla birlikte, yurt dışından yurt dışına taşınan transit yolcu sayısının artmaya devam edeceği ön görülmektedir. 2011 yılında taşınan transit yolcunun toplam dış hat yolcu sayısına oranı %40’tır. Ortaklığımızın uçuş ağının görece sınırlı bir coğrafi alandan küresel alana dönüşmesi ve İstanbul’u önemli bir uluslararası uçuş merkezi yapmaya yönelik strateji kapsamında, rekabet/faaliyet içinde bulunduğumuz coğrafyaların genişlemesi sebebiyle, TL’nin rekabet /faaliyet unsurları açısından, içinde bulunduğumuz temel ekonomik çevreyi yansıtmaktaki etkisi azalmıştır. ABD Doları’nın mevcut faaliyetlerimize olan etkisi daha fazladır.

Geçerli para biriminin değiştirilmesi ile birlikte, Ortaklığımızın sunum (raporlama) para birimi Türk Lirası olarak kalmaya devam edecek ve yabancı para birimi cinsinden hazırlanan finansal tablolarımız 21 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardına göre raporlama para birimi olan Türk Lirası’na çevrilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.